Company Synopsis

 

회사명 : 제우아이엔
 

설립일자 : 20140715
 

     : 제조, 건설
 

     : 일반건축공사,유리및창호공사
 

대표이사 :    
 

종업원수 : 10
 

본사주소 : 경기도 광주시 곤지암읍 부항길35
 

공장주소 : 경기도 광주시 곤지암읍 부항길35
 

사업품목 : 샤워부스, 욕실장, U-Glass, 유리 등

 

CLOSE